Připravujeme naše město na budoucnost

V příštích letech se nelze spoléhat na to, že stát  vyřeší naše problémy – Česko je zadlužené a samosprávy proto musí mít vlastní plán, jak zvládat současnou krizovou situaci zdražování a nedostatku energií. Příští vedení města bude muset investovat do úsporných opatření, která městu umožní prosperovat a přitom fungovat udržitelně. Náklady na ceny energií pro školy, školky, domov pro seniory, hasičské zbrojnice, zdravotní středisko, veřejné osvětlení apod. se v příštím roce minimálně ztrojnásobí, cca 30 milionů Kč ročně tak bude muset město zaplatit jen za energie. 

Díky prioritám energetického managementu, který jsme zavedli v roce 2021, budeme pokračovat v zateplování energeticky nejhorších budov města a s využitím nových evropských  dotací je začneme osazovat úspornými technologiemi a samostatnými zdroji energie, jako jsou fotovoltaické panely, tepelná čerpadla a kotle na biomasu, a snižovat tak náklady a závislost na centrálních dodávkách energií

Očekáváme, že růst životních nákladů vlivem zdražování energií a potravin bude trápit zejména obyvatele, kteří jsou na tyto náklady sami, což se může týkat některých seniorů a seniorek nebo například samoživitelek. Budeme proto pro občany dále rozšiřovat služby Potravinové banky, se kterou jsme v letošním roce iniciovali spolupráci.

Vzhledem k trvalému trendu narůstajícího počtu žáků v regionu jsme připravili projekt svazkové základní školy, která zajistí novou kapacitu 560 míst, včetně možnosti dalšího rozšíření. Kapacita byla stanovena na základě dat z demografické studie mníšeckého regionu a demografických dat Středočeského kraje, aby regionu skutečně pomohla. Součástí projektu na svazkovou školu je i rozšíření Základní umělecké školy.

Pro narůstající počet předškolních dětí jsme nechali zpracovat architektonickou studii na novou mateřskou školu v ulici Na Oboře, podle které se nyní zpracovává projektová dokumentace na výstavbu. Samozřejmostí pro obě školy je výstavba energeticky úsporných budov, které všem ušetří finance za provoz.

Dobře fungující autobusová doprava, která je pro obyvatele Mníšku zcela zásadní, úzce souvisí se skutečností, že v našem městě zároveň sídlí náš hlavní dopravce. Chceme proto do smluv na dopravní obslužnost vrátit třístranný smluvní vztah mezi krajem, dopravcem a městem, aby město neztratilo své slovo a tím i výhodnou místní spolupráci s dopravcem.

Pro autobusy a ostatní silniční dopravu je zásadní i rekonstrukce místních a krajských silnic, které jsou již mnoho desetiletí ve špatném stavu. Na místních komunikacích jsme již zahájili rekonstrukci mostu přes Bojovský potok u restaurace U Káji Maříka a první etapu rekonstrukce Lhotecké ulice, na rok 2023 máme připravený projekt na druhou etapu rekonstrukce Lhotecké ulice, další v pořadí místních komunikací je rekonstrukce ulice Řevnická. Ulice Na Oboře bude celkově rekonstruována včetně veřejného osvětlení. Na krajských silnicích jsme vyjednali se Středočeským krajem přípravu projektu na výstavbu kruhové křižovatky na výjezdu z města pod mostem dálnice D4, která se má uskutečnit v roce 2023, a spolupracujeme na přípravě kompletní rekonstrukce krajských silnic Pražská, Dobříšská a Kytínská, pod kterými je zároveň třeba obnovit veškeré sítě.

I nadále budeme bojovat za zachování železniční dopravy do Mníšku, která je důležitou alternativou pro občany, kteří cestují jinam než na Smíchov anebo jim z různých důvodů nevyhovuje silniční doprava. 

Podporujeme zavedení alternativních zdrojů pohonu (například vodíkové autobusy a vlaky), které neznečišťují ovzduší města. Zejména však podporujeme pohodlnou cyklistickou a pěší dopravu:  zahájili jsme zpracování generelu cyklotras a cyklostezek a pro bezpečnější pěší dopravu máme již připraveno několik projektů na výstavbu nových chodníků – chodník podél silnice 116 od podchodu až k ulici Luční, chodník v celé délce Stříbrné Lhoty, prodloužení chodníku podél ulice Čisovická a prodloužení chodníku na Dobříšské ulici k autobusové zastávce a dále k bungalovům.

Pravidelná setkávání s občany a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů formou participativního rozpočtu se nám velmi osvědčila a budeme v nich pokračovat. Po zkušenosti s nedostatečným informováním občanů o projektu seniorského bydlení na Řevnické ulici však chceme zavést nové formy zapojení občanů do rozhodování města, ať už formou pracovních skupin (odborné či lokální problémy) nebo formou občanských shromáždění. Více o konceptu občanských shromáždění například na webu participationfactory.com

Zavedli jsme nové aplikace a technologie, jako jsou například portál občana, digitální úřední deska nebo mobilní rozhlas Munipolis, které občanům usnadňují život ve vyřizování povinností na městském úřadě a poskytují aktuální informace o dění ve městě. Díky tomu jsme připraveni na nové a nečekané situace, které vyžadují nekontaktní komunikaci a krizové řízení, stejně jako během covidu. 

Neusneme na vavřínech a i nadále budeme v této oblasti sledovat trendy, přinášet chytrá řešení a co nejvíce přibližovat služby úřadu každému obyvateli Mníšku pod Brdy

Mníšek by měl zůstat především zdravým a bezpečným zázemím pro lidi, kteří v něm žijí, tedy poklidným městečkem v zeleni, s dostatkem pitné vody, čistým ovzduším, záložními zdroji energií a lokálními zdroji potravin. Je proto potřeba rozvíjet vztahy s místními farmáři, možnosti pěstování vlastních produktů a chování drobného zvířectva ke zvýšení lokální soběstačnosti. Je potřeba podpořit dostupnost služeb a snadnou dopravu, která z Mníšku udělá město krátkých vzdáleností.

K dobrým podmínkám pro bydlení patří také ochrana před nadměrnou hlukovou zátěží. Šest let poté, co se rychlostní silnice R4 přejmenovala na dálnici D4 a její limit se zvýšil na 130 km/hod., narůstá každým rokem množství aut, která po D4 projedou, a s nimi i hluk, který trápí obyvatele žijící v blízkosti dálnice. Po třech letech trpělivého, ale zcela bezvýsledného jednání s institucemi, které se k problematice hlukové zátěže vyjadřují, jsme odhodláni uchopit tento problém zcela jinak a začít systematicky pracovat na vymáhání výstavby protihlukových opatřeních, jako jsou stěny, valy nebo tunelové zakrytí.

Dalším důležitým aspektem zdravého životního prostředí je dostatek městské zeleně, která kromě toho, že působí velmi esteticky, zajišťuje i přirozené ochlazování formou malého vodního cyklu a podporuje přírodní biodiverzitu. Za poslední čtyři roky jsme vysadili přes 300 stromů, většinou v alejích podél nově vybudovaných cest. Klimatická změna však bude přinášet čím dál extrémnější výkyvy počasí a bude hrát čím dál tím důležitější roli v předcházení přehřívání částí města i jeho obyvatel tam, kde dominují zastavěné a zpevněné plochy bez stromů, keřů a trávy. Chceme proto pokračovat revitalizací sídlišť a hospodařením s dešťovou vodou, která sídlištní zeleni významně pomáhá udržet se při životě. I proto jsme připravili projekt na podzemní retenční nádrže u ZŠ Komenského 420 a na náměstí F. X. Svobody a podali žádost na jejich realizaci z Národního plánu obnovy. Budeme pokračovat i v budování zasakovacích pásů na úpatí lesů pod Hřebeny, aby co nejvíce vody zůstávalo v krajině a nezaplavovaly se zahrady a sklepy obyvatel.

Hospodaření s vodou souvisí i s péčí o kaskádu rybníků na Bojovském potoce, jejichž obnova proběhla naposled před několika desetiletími a podle toho také rybníky vypadají. Na Prostřední rybník, který na tom byl nejhůře a musel být z bezpečnostních důvodů vypuštěn, jsme letos získali 9milionovou dotaci z Ministerstva zemědělství a jeho oprava proběhne tento podzim. Na veřejné koupání u Zadního rybníka máme připravenou projektovou dokumentaci a hledáme vhodnou dotaci. Dalšími v pořadí je obnova Zámeckého rybníka, revitalizace záplavové zóny na Pivovárce a další projekty, jako je například obnova rybníčku v Dolíkách a jeho okolí. 

Velkým tématem je pro nás sanace ekologické zátěže v bývalé Bažantnici za areálem Kovohutí, která již celá desetiletí vypouští do podloží a spodní vody řadu jedů. Kvůli ní jsme ve spolupráci se společností Kovohutě Holding DT a.s. založili společnost Mníšecká servisní s.r.o. s 50% účastí města, vypracovali nový projekt sanace a nyní čekáme na vypsání vhodné dotace.

A konečně, k dobrým podmínkám pro život patří i možnost připojit se na veřejný vodovod a kanalizaci, včetně čistírny odpadních vod (ČOV). V minulém roce jsme kapacitu ČOV navýšili na její absolutní limit, proto nyní pracujeme na novém projektu, který stávající  ČOV rozšíří.

Počet seniorů ve městě dlouhodobě stoupá a je třeba tomu přizpůsobit jak služby (zejména terénní pečovatelské služby), tak rozhodovací procesy. Myslíme i na Domov pro seniory pod Skalkou, který potřebuje řadu zásadních investic. Nově se zaměříme i na zvýšení pestrosti volnočasových aktivit pro seniory (trénování paměti, přednášky, tvořivé dílny, poznávací zájezdy apod).

Pomohli jsme založit Místní akční skupinu (MAS Hřebeny) a nyní díky dotaci přes MAS připravujeme projekt na podporu ohrožené mládeže, v rámci kterého posílíme terénní práci zaměřenou na skupinové i individuální aktivity pro dospívající mládež, vedené odborníky.

Rozjeli jsme společně se sedmi dalšími obcemi regionu vlastní svozovou firmu Brdská odpadářská společnost s.r.o. (BOS). A v září letošního roku budeme podávat dotační žádost na nový systém třídění odpadu, včetně svozu bio odpadu z domácností. Tento systém měl být původně zaveden již od roku 2021, z důvodu zdržení financování z evropských dotací kvůli covidu a následně válce na Ukrajině však došlo k velkému zpoždění dotačních výzev, většina stále nebyla vypsána. 

Máme připraven projekt na systém třídění odpadů v domácnostech (tzv. systém door-to-door) a na vážení každé popelnice s pomocí čipů přímo na svozovém autě.

V horizontu několika let chceme vybudovat bioplynovou stanici na biologicky rozložitelný komunální odpad, kde se celý kruh odpadů uzavírá, a vyrobený biomethan bude využit jako pohonné hmoty pro svozovou techniku.

Budeme pokračovat v obohacování programu Mníšeckého kulturního léta a i nadále podporovat spolky, které svojí činností ke kulturnímu životu města přispívají.

Podařilo se nám zpracovat plán regenerace památkové zóny, díky kterému můžeme v nadcházejících letech žádat o dotační podporu opravy památek města, konkrétně například opravu kostelní zdi, interiér a fasády kostelíka na Skalce, dokončení rekonstrukce kláštera nebo postupná obnova drobných památek jako jsou kapličky, boží muka, křížky atd.

Dlouhodobě budeme podporovat i pravidelná sochařská sympozia, která přispívají do města krásnými dřevěnými sochami.

S čím chceme pomoci ve vašich lokalitách

 • další investice do veřejného prostoru na občanskou vybavenost, kterou jsme v územním plánu rozšířili o 1 000 m2
 • rekonstrukce Lhotecké ulice od starého sídliště až po točnu autobusu ve Stříbrné Lhotě ve dvou etapách
 • nový chodník podle připraveného projektu
 • dokončení zpevněných cest podle připraveného projektu
 • zasakovací pásy na hranici lesa
 • navyšování parkovacích míst
 • obnova starých vodovodů a kanalizací
 • rekonstrukce Řevnické ulice
 • dokončení chodníku v ulici V Lipkách podle připraveného projektu
 • úprava předzámčí
 • revitalizace Pivovárky
 • rekonstrukce zastaralé vodovodní a kanalizační infrastruktury
 • obnova chodníků v Pražské ulici (plánovaná rekonstrukce průtahu městem)
 • obnova sítí pod ulicí Pražská a Dobříšská v případě opravy povrchu vozovky
 • vybudování chodníků při výjezdu z města u budoucí kruhové křižovatky
 • výstavba nového stánku na náměstí spolu se zastávkou směrem na Prahu
 • obnova přístřešku zastávky na náměstí směrem na Dobříš
 • dokončení vodovodního řadu a povrchu silnice v ulici Za Rybníky
 • protihluková stěna či tunel na D4
 • revitalizace nového sídliště
 • výsadba zeleně
 • multifunkční hřiště
 • eliminace nárůstu počtu bytů ve Věži v Edenu
 • chodník podél silnice 116 k nádraží a nad nádražím k ulici U Lípy
 • chodník a veřejné osvětlení v Ďolíkách
 • obnova vodovodů a kanalizací
 • výstavba chodníků v Čisovické ulici a na Hladovém vrchu
 • propojení Dolíků chodníkem až k přechodu u zastávky
 • oprava komunikace Čisovická (po převedení z majetku kraje)
Nákupní košík